Bikeshop Nico De Groot

Voorwaarden


VERKOOPVOORWAARDEN BIKESHOP NICO DE GROOT


BIKESHOP NICO DE GROOT HANTEERT DE HIERONDER GESTELDE VOORWAARDEN. LEES DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR. AANSCHAF VAN EEN PRODUCT BIJ BIKESHOP NICO DE GROOT BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen is en wordt onderhouden, kan het toch zijn dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. Bikeshop nico de groot is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website. Copyright bikeshop nico de groot. Alle rechten voorbehouden.

Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde fiets of kleding etc. zijn uitgesloten.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bikeshop (hierna: bikeshop nico de groot) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bikeshop nico de groot worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bikeshop nico de groot ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van bikeshop nico de groot zijn vrijblijvend en bikeshop nico de groot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door bikeshop nico de groot. Bikeshop nico de groot is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bikeshop nico de groot dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Aanbiedingen en kortingen gelden niet automatisch voor nabestelstellingen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden op de gekozen betalingswijze en zal bij acceptatie de vorm van betaling zonder korting of compensatie binnen de voor die betalingswijze gestelde termijn overeenkomen, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per Rembours en Vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro respectievelijk bankrekening van bikeshop nico de groot.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is bikeshop nico de groot gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na
mededeling van de prijsverhoging door bikeshop nico de groot.

Artikel 4. Levering
4.1 De door bikeshop nico de groot opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn om af te halen.

4.3 Bij de bestelling bepaalt u ten alle tijde de afleveringswijze met uitzondering van complete fietsen die speciaal voor u besteld zijn deze kunnen alleen afgehaald worden dit ivm beschadigingen en garantie bepalingen.

4.4 Bikeshop nico de groot heeft de fietsen na afspraak rijklaar en zijn direct mee te nemen.

4.5 Levering geschiedt middels een medewerker van bikeshop nico de groot.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan bikeshop nico de groot verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door  bikeshop nico de grootgeleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Bikeshop nico de groot garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u bikeshop nico de groot daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft bikeshop nico de groot de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u producten accessoires om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan bikeshop nico de groot te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4  Bikeshop nico de groot behoudt zich het recht om foutieve gegevens en prijzen te wijzigen.

7.5 Bikeshop nico de groot kan ten alle tijde bestellingen annuleren die middels foutieve prijzen en gegevens zijn besteld.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en bikeshop nico de groot, dan wel tussen bikeshop nico de groot en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en bikeshop nico de groot, is bikeshop nico de groot niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van bikeshop nico de groot.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft bikeshop nico de groot in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat bikeshop nico de groot gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan bikeshop nico de groot kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan bikeshop nico de groot schriftelijk opgave doet van een adres, is bikeshop nico de groot gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan bikeshop nico de groot schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door bikeshop nico de groot gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat bikeshop nico de groot deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met bikeshop nico de groot in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door bikeshop nico de groot vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Bikeshop nico de groot is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.